Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

Termal Bölgeler


 

GENEL BİLGİ

 

Türkiye, termal su kaynakları bakımından büyük bir öneme sahiptir. Ülkenin termal suları,

hem  debi  ve  sıcaklıkları  hem  de  çeşitli  fiziksel  ve  kimyasal  özellikleri  ile  Avrupa’daki

termal  sulardan  daha  üstün  nitelikler  taşımaktadır.  Son  yıllarda  hızla  gelişen  sağlık

turizmi, termal yatırımları da hızlandırmıştır. Termal kaynak açısından dünyada 7. sırada

olan Türkiye’de birçok termal otel hizmet vermektedir. Bu oteller şifalı sularla otelciliği

birleştirerek farklı mimari çizgilere sahip konforlu yaşam alanları, güler yüzlü çalışanları

ve kusursuz ev sahipliği ile misafirlerini ağırlarlar.

 

TERMAL TURİZM

 

Termal  Turizmin  geliştirilmesi  yönünde  Bakanlığımızca  2007  yılı  içerisinde  hazırlanan  Türkiye

Turizm Stratejisi ve Termal Turizm Master Planı kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.

 

Termal Turizm Tanımı:

 

Termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin

yanında   iklim   kürü,   fizik   tedavi,   rehabilitasyon,   egzersiz,   psikoterapi,   diyet   gibi   destek

tedavilerinin birleştirilmesi ile yapılan kür (tedavi) uygulamaları yanı sıra termal suların eğlence

ve rekreasyon amaçlı kullanımı ile meydana gelen turizm türüdür.

 

Kür


Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile

uygulanan tedavi yöntemidir.

 

Kaplıca Tedavisi

 

Toprak yer altı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peliodler (çamurlar) ve iklimsel unsurlar gibi

doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında

uygulandığı bir tedavi sistemidir.

 

Balneoterapi

 

Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğaltedavi unsurlarının banyo, içme ve inhalasyon (soluma)

yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanılmasıdır.

 

İnhalasyon Uygulamaları

 

Termomineral su zerrecikleri ile yapılan soluma uygulamalarıdır.

 

İçme Kürleri

 

Mineralli sular ile kaplıcalarda ya da yaşanılan yerde yapılan içme kürleridir.

 

Peloidterapi

 

Doğal, jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşanorganik ve/veya inorganik maddel-

er olan peloidlerin bir  balneoterapi  yöntemi  olarak  kullanılmasıdır.Halk arasında  şifalı  

çamurların  tedavi  amaçlı  kullanılması olarak bilinmektedir.

 

Klimaterapi

 

Hava sıcaklığı, nem, rüzgâr şiddeti ve hızı, güneş ışınımıve  benzeri  iklimsel  faktörlerin  

sistematik  ve  dozlaymış

kür tarzında uygulanmasıdır.

 

Talassoterapi

 

Koruyucu ve tedavi edici ve/veya kür amaçlı olarak tıbbi  gözetim  ve  denetim  altında,  deniz  suyu  iklimi

ve   unsurlarının   kür   tarzında   uygulandığı   bir   tedavi sistemidir.

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

Kaplıca tedavisinde kullanılan elektroterapi, egzersiz tedavileri, masaj ve diğer yöntemlerdir.

 

Medikal Tedavi

 

Kaplıca  tedavisi  sırasında  hastaya  lokal veya sistemik olarak uygulanan  ilaç tedavi yöntemidir.

 

Destek Uygulamalar

 

Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, davranış değişikliği

eğitimleri ve psikolojik destek yöntemidir.

 

Termal Suların Sınıflandırılması

 

Termal Sular

 

Çıkış  noktasında  sıcaklığı  20  ºC  ve üzerinde olan sulardır.

 

Mineralli Sular

 

Doğal ve sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az 1gram çözünmüş mineral

içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği

bilimsel olarak kanıtlanmış sulardır.

 

Termomineral Sular

 

Hem doğal sıcaklıkları 20 ºC›nin üzerinde olan hem de litresinde en az 1 g›ın üzerinde

çözünmüş mineral içeren sulardır.

 

Özel Balneolojik Sular

 

Bazı özel mineralleri belirli en az (eşik) değerlerin üzerinde içeren sulardır. Bunlar;

· Karbondioksitli Sular: 1 g/lt üzerinde çözünmüş serbest karbondioksit içeren sular.

·  Kükürtlü  Sular:  1  mg/lt  üzerinde  -2 değerli kükürt içeren sular,

·  Radonlu  Sular:  666  Bq/lt  üzerinde radon ışınımı içeren sular,

· Tuzlalar: 14 g/lt üzerinde NaCl iceren sular,

·  İyotlu  Sular:  1  mg/lt  üzerinde  iyot içeren sular,

·  Florlü  Sular:  1  mg/lt  üzerinde  florür içeren sular, olarak sınıflandırılırlar.

 

Termal Turizmde Güncel Yaklaşımlar

 

Türkiye  jeotermal  kaynaklar  açısından  Dünyada  ilk  yedi  ülke  arasında  yer  almakta  olup,

Avrupa’da kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü

sıradadır.

Ülkemizdeki öz ve yenilenebilir olan jeotermal kaynakların daha etkin ve verimli kullanmasına

yönelik  olarak  geleneksel  kaplıca  kullanımından  farklı  bir  anlayış  ve  yaklaşım  geliştirmeye

çalışılmaktadır.

Termal Turizminin geliştirilmesi yönünde kür parkı, kür merkezi ve konaklama entegrasyonu

sağlayan tesisleri bünyesinde bulunduran uluslararası standartlara sahip nitelikli tesislerin sayısı

ile birlikte, turizm geliri ve turist sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Termal  Turizmdeki  anlayış,  termal  sularımızın  yıkanma  amaçlı  kullanımı  dışında  insan

sağlığı, zindelik, rekreasyon, eğlence, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanların yer aldığı

ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesisler oluşturmaktır.

Sağlık  ve  Termal  Turizmine  yönelik  çalışmalar  Bakanlığımızın  turizmin  çeşitlendirilerek

ülke geneline yayılması politikası içinde önemli yer tutmaktadır.

Termal turizmin sağladığı olanaklardan bazıları;

· 12 ay turizm yapma imkanı,

· Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaşılması,

· Yüksek istihdam oluşturulması,

· Diğer alternatif turizm türleri ile kolay entegrasyon oluşturarak bölgesel dengeli turizm

gelişmesinin sağlanması,

·  Termal  tesislerde  insan  sağlığını  iyileştirici  aktiviteler  yanı  sıra  sağlıklı  -  zinde  insan

yaratma, eğlence ve dinlenme olanaklarının da bulunması,

· Kür merkezi (tedavi) entegrasyonuna sahip tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen

karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olmasıdır.

 

TERMAL TURİZM BÖLGELERİ

 

Yeni Başlatılan Proje

 

Sağlık  ve  Termal  Turizmin  geliştirilmesi  amacıyla  Bakanlığımızca  başlatılan  “Termal  Turizm

Kentleri Projesi” kapsamında ülkemizdeki jeotermal potansiyeller dikkate alınarak bölgesel

olarak yeni alanlar tespit edilmiştir.(Şekil 3: Termal Turizm Kentleri Bölgeleri Haritası) Bu çalışma

kapsamında jeotermal kaynak potansiyelinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak belirlenecek

öneri alanlarında mülkiyet araştırılması yapılması, altyapı imkanlarının saptanması, alternatif

turizm türleriyle ilişkilendirilmesi ve sonucunda termal amaçlı gelişim stratejilerinin belirleneceği

araştırma raporu, il termal master planı ve bölge termal master planı hazırlanarak belirlenen

alanlarda   çevre düzeni planlarının hazırlanması, Bakanlığımızca MTA Genel Müdürlüğü ve

Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır.

Diğer turizm türleri ile entegre olabilecek ve destinasyon oluşturabilecek kapasiteye sahip

olan;

· Güney Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Çanakkale, Balıkesir. Yalova)

· Frigya Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara)

· Güney Ege Termal Turizm Kentleri Bölgesi (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli)

· Orta Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)

öncelikli geliştirilecek bölgeler olarak belirlenmiştir. Ayrıca

· Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Amasya, Sivas, Tokat, Erzincan

· Doğu Marmara Termal Turizm Kentleri  Bölgesi: Bilecik, Kocaeli

· Batı Karadeniz Termal Turizm Kentleri Bölgesi : Bolu, Düzce, Sakarya

Türü-Sınıfı

TurizmYatırımı Belgeli

Turizm İşletmesi Belgeli

Toplam

 

Tesis Sayısı

Yatak Sayısı

Tesis Sayısı

Yatak Sayısı

Tesis Sayısı

Yatak Sayısı

TermalTesisler

18

8.454

63

19.212

81

27.666

DiğerTesisler

1.176

254.245

2.264

422.542

3.440

676.796

Türkiye Geneli

1.194

262.708

2.327

441.754

3.521

704.462

 

Yukarıdaki verilen bölgelerle birlikte bu çalışmalar sonucunda elde edilecek bilgi ve

deneyimler tüm ülke geneline yansıtılarak çalışma genişletilecektir. Bu bölgelerin her

birinin destinasyon merkezi olarak geliştirilmesi ve bu bölgeler içinde termal kaynaklı

tesisler başta olmak üzere golf, doğa turizmi, su sporları vb. turizm türleri ile bütünleşmesi

ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilmesi hedeflenmek-

tedir.

Bu bölgeler içinde yer alan jeotermal kaynak odaklı ‘Turizm Merkezi’ ve/veya “Kültür

ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilebilecek alanların belirlenerek fiziki plan-

larının tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsisini kısa bir sürede gerçek-

leştirilmesine çalışılmaktadır.

 

Termal Turizmde Hedefler

 

Kısa Vade


Ülkemizde   termal   turizmin   istenilen   noktaya   gelebilmesi   amacıyla   jeotermal

kaynaklarımızın  bulunduğu  sahalar  dikkate  alınarak  ve  etaplamalar  şeklinde  tüm

kaynaklarımızın değerlendirilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır.

Anılan bölgelerde yürütülecek çevre düzeni planlama çalışmaları sonrasında 250 bin

plan yatak kapasitesinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Jeotermal suyun etkin bir şekilde dağıtımı amacıyla belirlenen pilot bölgelerde mahalli

idareler birliği ve dağıtım şirketi kurulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

 

Orta Vade


Bakanlığımızca bugüne kadar ilan edilen  Termal Turizm Merkezlerine ilişkin imar planları

ve revizyon imar planlama çalışmaları tamamlanacaktır.

Kısa vadede belirtilen pilot bölgelerde belirlenen illerdeki tecrübelerden yararlanarak

bu çalışmaların tüm ülkeye yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda bir milyon plan yatak

kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir.

Termal Turizme yönelik 200 bin yatak kapasiteli tesisin işletmeye açılması beklenmek-

tedir.

 

Uzun Vade


· Ülkemizin Avrupa’da Termal Turizm konusunda birinci destinasyon ülke olması

· Termal amaçlı 15 milyon turistin ülkemize gelmesi

· Termal Turizme yönelik 500 bin tesisin işletmeye açılması hedeflenmektedir.

 

TERMAL TURİZM YATAK KAPASİTESİ

 

Türü-Sınıfı

TurizmYatırımı Belgeli

Turizm İşletmesi Belgeli

Toplam

 

Tesis Sayısı

Yatak Sayısı

Tesis Sayısı

Yatak Sayısı

Tesis Sayısı

Yatak Sayısı

TermalTesisler

18

8.454

63

19.212

81

27.666

DiğerTesisler

1.176

254.245

2.264

422.542

3.440

676.796

Türkiye Geneli

1.194

262.708

2.327

441.754

3.521

704.462

 

TERMAL TURİZM KAPSAMINDAKİ TESİS TÜRLERİ

 

Termal Turizm Tesisleri

 

Termomineral suların kullanıldığı termal otel, kür parkı, kür merkezi birimleri vb. tesislerdir.

· Termal Oteller

·  Kür Merkezleri

· Termal Otel + Kür Merkezi

· Kaplıcalar / Banyolar

· İçmeceler / Maden Suyu

· Gaz/Solunum Kürleri

· Talassoterapi Merkezleri (Deniz Kürü)

· Çamur Banyoları

· İklim/Klimaterapi Kürleri

· Fizik Tedavi Hastaneleri

 

Türkiye’nin Termal Turizm Potansiyeli

 

Ülkemiz önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer almakta olup, kaynak zenginliği ve

potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında bulunmakla beraber, sıcaklıkları

20 - 110 C arasında, debileri ise 2 – 500 lt / sn arasında değişebilen 1500’ den fazla

kaynağa sahip bulunmaktadır.(Şekil 1: Türkiye Jeotermal Kaynaklar Haritası)

 

 

Ülkemizde   46   ilde   190   civarında   kaplıca   tesisi   bulunmaktadır.   Kültür   ve   Turizm

Bakanlığından termal amacına yönelik olarak (Sağlık Bakanlığınca kür merkezi uygun

görülen) turizm yatırım belgesi almış 12 tesisin yatak sayısı 2.347, turizm işletme belgesi

almış 30 tesisin yatak sayısı ise 8.567’dir. Yaklaşık olarak 16.000 yatak kapasiteli 156 tesis

ise yerel idare tarafından belgelendirilmiştir. (Tablo 1: Termal Turizm Yatak Kapasitesi)

Bugüne kadar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş ve halen yürürlükte

bulunan 34 adet turizm merkezi ve 1 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

bulunmaktadır.

 

 

 

Söz konusu termal turizm merkezlerinin mevcut durum ve turizm açısından potansiyelini

belirlemeye yönelik envanter çalışması tamamlanmıştır. Mevcut onanlı imar planlarına

göre termal turizm merkezlerinde planlanan yatak kapasitesi yaklaşık olarak 100.000 dir.