Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

TERMAL TURİZMTermal Turizmin geliştirilmesi yönünde Bakanlığımızca 2007 yılı içerisinde hazırlanan Türkiye

Turizm Stratejisi ve Termal Turizm Master Planı kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.

 

Termal Turizm Tanımı:


Termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin

yanında iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek

tedavilerinin birleştirilmesi ile yapılan kür (tedavi) uygulamaları yanı sıra termal suların eğlence

ve rekreasyon amaçlı kullanımı ile meydana gelen turizm türüdür.

 

Kür

 

 Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile

uygulanan tedavi yöntemidir.


Kaplıca Tedavisi

 

 Toprak, yer altı ve deniz kaynaklı mineralli sular,gazlar, peliodler (çamurlar) ve iklimsel unsurlar gibi

doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür

 tarzında uygulandığı bir tedavi sistemidir.

 

Balneoterapi

 

Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının banyo, içme ve inhalasyon (soluma)

yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanılmasıdır.


İnhalasyon Uygulamaları

 

Termomineral su zerrecikleri ile yapılan soluma uygulamalarıdır.

 

İçme Kürleri

 

Mineralli sular ile kaplıcalarda ya da yaşanılan yerde yapılan içme kürleridir.

 

Peloidterapi

 

Doğal, jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin

bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasıdır. Halk arasında şifalı çamurların tedavi amaçlı kullanılması

olarak bilinmektedir.

 

Klimaterapi

 

Hava sıcaklığı, nem, rüzgâr şiddeti ve hızı, güneş ışınımı ve benzeri iklimsel faktörlerin sistematik ve dozlaymış

kür tarzında uygulanmasıdır.

 

Talassoterapi

 

 Koruyucu ve tedavi edici ve/veya kür amaçlı olarak tıbbi gözetim ve denetim altında, deniz suyu iklimi

ve unsurlarının kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemidir.

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

 Kaplıca tedavisinde kullanılan elektroterapi, egzersiz tedavileri, masaj

ve diğer yöntemlerdir.

 

Medikal Tedavi

 

 Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç

tedavi yöntemidir.

 

Destek Uygulamalar

 

Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, davranış

değişikliği eğitimleri ve psikolojik destek yöntemidir.

 

Termal Sular

 

Çıkış noktasında sıcaklığı 20 ºC ve üzerinde olan sulardır.

 

Mineralli Sular

 

Doğal ve sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az 1gram çözünmüş mineral içeren,

bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği

bilimsel olarak kanıtlanmış sulardır.

 

Termomineral Sular

 

Hem doğal sıcaklıkları 20 ºC›nin üzerinde olan hem de litresinde en az 1 g›ın üzerinde

çözünmüş mineral içeren sulardır.

 

Özel Balneolojik Sular

 

Bazı özel mineralleri belirli en az (eşik) değerlerin üzerinde içeren sulardır. Bunlar;

• Karbondioksitli Sular: 1 g/lt üzerinde çözünmüş serbest karbondioksit içeren sular.

• Kükürtlü Sular: 1 mg/lt üzerinde -2

değerli kükürt içeren sular,

• Radonlu Sular: 666 Bq/lt üzerinde radon ışınımı içeren sular,

• Tuzlalar: 14 g/lt üzerinde NaCl iceren sular,

• İyotlu Sular: 1 mg/lt üzerinde iyot içeren sular,

• Florlü Sular: 1 mg/lt üzerinde florür içeren sular, olarak sınıflandırılırlar.

 

Termal Turizmde Güncel Yaklaşımlar

 

 Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Dünyada ilk yedi ülke arasında yer almakta olup,

Avrupa’da kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü

sıradadır.

Ülkemizdeki öz ve yenilenebilir olan jeotermal kaynakların daha etkin ve verimli kullanmasına

yönelik olarak geleneksel kaplıca kullanımından farklı bir anlayış ve yaklaşım geliştirmeye

çalışılmaktadır.

Termal Turizminin geliştirilmesi yönünde kür parkı, kür merkezi ve konaklama entegrasyonu

sağlayan tesisleri bünyesinde bulunduran uluslararası standartlara sahip nitelikli tesislerin sayısı

ile birlikte, turizm geliri ve turist sayısının arttırılması hedeflenmektedir.

Termal Turizmdeki anlayış, termal sularımızın yıkanma amaçlı kullanımı dışında insan

sağlığı, zindelik, rekreasyon, eğlence, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanların yer aldığı

ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesisler oluşturmaktır.

Sağlık ve Termal Turizmine yönelik çalışmalar Bakanlığımızın turizmin çeşitlendirilerek

ülke geneline yayılması politikası içinde önemli yer tutmaktadır.

Termal turizmin sağladığı olanaklardan bazıları;

• 12 ay turizm yapma imkanı,

• Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaşılması,

• Yüksek istihdam oluşturulması,

• Diğer alternatif turizm türleri ile kolay entegrasyon oluşturarak bölgesel dengeli turizm

gelişmesinin sağlanması,

• Termal tesislerde insan sağlığını iyileştirici aktiviteler yanı sıra sağlıklı - zinde insan

yaratma, eğlence ve dinlenme olanaklarının da bulunması,

• Kür merkezi (tedavi) entegrasyonuna sahip tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen

karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olmasıdır.