Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI


 

Türkiye’nin  yer  aldığı  Anadolu  coğrafyası  eski  çağlardan beri  bölgenin  sağlık  merkezi 

olmuştur.  Termal  kaplıcalar,tarihi şifahaneler, Türk hamamları Türkiye’de sağlık hizmetlerinin 

geleneksel örnekleridir.

Osmanlı devletinin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 80 yıllık birikiminde de iyi

eğitim almış doktorlar, modern hastaneler ve gelişmiş sağlık hizmetleri  ile  Türk  vatandaşlarına  

ve  ülkemize  gelen  turistlere  hizmet verilmiştir. Tüm bu tecrübelerden yararlanarak son 

yılda uygulamaya konulan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” sayesinde Türkiye’de sağlık hizmetlerinde

 dünyaya örnek olacak büyük bir gelişme ve atılım yaşanmıştır.

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel amacı; “Herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve sürdürülebilir 

sağlık hizmetinin, etkili, kaliteli,verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde sunulması” olarak 

tanımlanabilir. İnsan odaklı ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ ile gelişmiş ülkelerin 20 yılda başara-

madıklarını Türkiye 8 yılda başarmıştır.

 

1980-2002 YILLARI ARASI SAĞLIK POLİTİKALARI

 

Anayasanın 60. maddesi “Herkes sosyal güvenlik  hakkına  sahiptir  ve  Devlet  bu  güven-

liği  sağlayacak  gerekli  tedbirleri  alır  ve  teşkilatı  kurar”  demektedir.  Ayrıca  Anayasanın

56.  maddesinde  “Devlet,  herkesin  hayatını, beden   ve   ruh   sağlığı   içinde   sürdürmesini

sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf  ve  verimi  artırarak,  işbirliğini  gerçekleştir-

mek  amacıyla  sağlık  kuruluşlarını  tek  elden planlayıp hizmet vermelerini düzenler. Devlet,

bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal  kurumlardan  yararlanarak,  onları  de-

netleyerek  yerine  getirir”  hükmü  getirilmiştir.

 Aynı maddede “Genel Sağlık Sigortası kuru labileceğine” dair bir hüküm de yer almıştır.

 

 

Çalışmalarının ana bileşenleri şunlardı:


1990’lı yıllarda yürütülen Sağlık Reformu çalışmaları'nın Ana Bileşenleri Şunlardı:

 

1. Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanarak Genel Sağlık Sigortasının ku-

rulması,

2. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği çerçevesinde geliştirilmesi,

3. Hastanelerin özerk sağlık işletmelerine dönüştürülmesi,

4.  Sağlık  Bakanlığı’nın  koruyucu  sağlık  hizmetlerine  öncelik  veren  sağlık  hizmetlerini

planlayıp denetleyen bir yapıya kavuşturulması.

 

Görüldüğü gibi bu dönem önemli teorik çalışmaların yapıldığı ancak bunların yeterince uy-

gulama alanının bulunamadığı bir donem olmuştur.

 

2003  2011 YILLARINDA SAĞLIK

 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bir ülkenin sağlık sistemi, herkese gerekli olan sağlık hizmetinin

yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu hizmet etkili, karşılanabilir

maliyette ve toplumca kabul gören tarzda olmalıdır. Her ülkenin bu faktörleri göz önünde

tutarak kendi özgün sağlık sistemlerini geliştirmesi önerilmektedir.

Yalnızca şehirlerde değil, köylerde de “112 Acil Sağlık” hizmeti sunulmaya başlandı, istasyon

sayısı arttırılıp, ambulanslarımız en son teknolojilerle donatıldı. Sisteme, hava ve deniz taşıma

araçları eklendi.

Başta koruyucu sağlık ve ana-çocuk sağlığı hizmetleri olmak üzere birinci basamak sağlık hiz-

metleri güçlendirildi, çağdaş sağlık anlayışının temel unsurları arasında yer alan aile hekimliği

uygulaması başlatıldı ve tüm ülkede yaygınlaştırıldı.

Bebek ölüm hızında gelişmiş ülkelerin 30 yılda kat ettiği mesafeyi ülkemiz son sekiz yıla sığdır-

mayı başardı. Aynı başarı, anne olum hızında da gösterdi ve OECD ülkelerinin anne ölümle-

rinde 23 yılda kat ettiği mesafeyi ülkemiz yine son sekiz yıla sığdırdı.

Böylece sağlık hizmetlerinin kalitesi arttı, insanların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştı ve

vatandaşların sağlık hizmetlerinden memnuniyeti 2003 Yılında yüzde 39 iken, 2011 yılında

yüzde 80’i geçti.