Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

Sağlık Turizminde Potansiyel İller


Türkiye’de gerçekleşen sağlık reformu ile ülkenin her köşesinde eşit sağlık hizmeti sunu-

lur hale gelmiştir. Her ile nitelikli kamu hastaneleri yapılmıştır. Bunun yanında özel sağlık

sektöründe de atılımlar yapılmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük ve kalabalık şehir-

lerle sınırlı kalmayıp merkez ilçelerde hastane zincirleri oluşturulmuştur.

Medikal turizm açısından elverişli şehirlerde beş yıldızlı oteller, sağlık turistlerine ekono-

mik ve kaliteli hizmet sunar hale gelmiştir. Türkiye bulunduğu konum itibariyle medeni-

yetler beşiğidir. Bu özelliği ile sadece medikal alanda değil tarihsel ve kültürel bir turistik

merkez olarak da turistlerin ilgi odağıdır.

Türkiye, termal su kaynakları bakımından büyük bir öneme sahiptir. Ülkenin termal su-

ları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki

termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır. Termal sular, doğal çıkışlı ve bol su

verimli, eriyik maden değeri yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından zengindir. Türki-

ye, sıcaklıkları 20ºC’nin üzerinde, debileri ise 2-500 lt/sn arasında değişebilen 1.500’den

fazla kaynağa sahiptir.

Her il medikal turizm, termal turizm, yaşlı turizmi veya yayla turizmi alanlarından biriyle

öne çıkmaktadır. Burada bu üç alan da bir arada incelenmiştir.