Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

SAĞLIK TURİZMİNDE SON SÖZ


Türkiye, sağlık sektöründe çok iyi yetişmiş ve eğitimli insan gücüne sahiptir. Yabancı dil bilen

doktor ve sağlık çalışanlarıyla iletişim konusunda sorun yaşanmamaktadır. Sağlık turisti, kafa-

sında oluşan her türlü soruya kolaylıkla cevap alabilir. Ayrıca ameliyat öncesi ve sonrasında

gerek doktorlar gerekse hemşireler tedavi olan sağlık turistini yeterli düzeyde bilgilendirerek

moral olarak iyi olmasını sağlamaktadırlar.

İklim dezavantajları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların yoğun olarak görüldüğü Ku-

zey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde termal turizme olan talep daha fazladır. İklim, fiyat,

güvenlik ve ulaşım açısından göreceli avantajlara sahip ülkemiz tıp turizmi, spa&wellness ve

kaplıca turizmi, ileri yaş ve spor turizmi açılarından olağanüstü avantajlı bir konumda olup her

kesime hitap edebilecek niteliklere haizdir. Ayrıca, coğrafi yakınlık, ülkelerinde bulunmayan

doğa ve iklim şartları nedeniyle ve kültürel benzerlik faktörleri de göz önünde bulunduruldu-

ğunda Türkiye Ortadoğu ülkeleri içinde önemli bir sağlık ve termal turizm destinasyon ülkesi

olabilecek konumdadır.

Orta Doğuülkeleri ile son zamanlarda sağlanan vize muafiyetleri, sınırlarda sağlanan kolaylık-

lar  ve diğer siyasi ve kültürel ilişkiler marifeti ile bu bölgelerden yapılan seyahatlerde önemli

artışlar kaydedilmektedir. Gelişmiş ülkelerde sağlık giderlerinin fazla olması nedeniyle hastala-

rın tedavi hizmetlerini azaltmaya yönelik olarak sağlık hizmetlerinin daha düşük maliyetli ülke-

lerden temin edilmesi eğilimi artmaktadır. İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sonra Almanya

ve Hollanda’daki bazı özel sigorta şirketlerinin de termal tedavileri için Türkiye’ye gönderece-

ği hastalarının masraflarını karşılama kararı almaları ülkemizde termal turizm açısından önemli

bir pazar payı oluşturmaktadır.

Sağlık turizmi, insanların sağlıklarına gösterdikleri özen arttığı, sağlık hizmetleri rekabetçi duru-

ma geldiği ve maliyet farkları ana unsur olarak kaldığı takdirde ülkemizde gelecekte daha

da hızlı bir artış gösterecektir. Özellikle plastik cerrahiye olan talep artışının devam edeceği,

böylece denizaşırı hizmetler için de önemli bir talep oluşacağı ve sağlık turizmin temel öğesi

olan kalp ameliyatları ile yer değiştireceği uzmanlarca tahmin edilmektedir.

Türkiye verdiği kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetleriyle öncelikli olarak komşu ülkelerdeki yak-

laşık 1milyar nüfusa sağlık turizmi kapsamında hizmet vermeye hazırdır. Pek yakında ülkemiz

Sağlık turizmi konusunda dünyada bir numara olacaktır.