Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

SINIRÖTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ


Dinamik ve Sağlıklı Dış İlişkiler

Kültürel bağımız olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülke ile kapsamlı ve yoğun

bir işbirliğine sahibiz. Söz konusu işbirliği faaliyetlerine  hukuki  zemin  kazandırıl-

masına teminen çeşitli ülkelerle Sağlık Alanında İşbirliği  Anlaşmaları  imzaladık.

2002  yılında  33  ülke  ile  39  adet  Sağlık Alanında   İşbirliği   Anlaşmamız   mevcut

iken hâlihazırda 53 ülke ile 87 adet sağlık alanında işbirliği anlaşmamız mevcuttur.

Bu   anlaşmalarda   sağlık   personeli   ve uzman değişimi, sağlıkla ilgili tüm konu-

larda bilgi ve deneyim alışverişi, bilimsel kuruluşlar arasında doğrudan temasların 

sağlanması, özel sektörün ticari girişimlerinin desteklenmesi konularına ağırlık verdik.

Ayrıca, son donemde başta Sudan, Yemen, Afganistan, Filistin, Balkanlar, Orta Asya ve

Kafkas ülkeleri olmak üzere birçok ülke ile,

 

1. Sağlık sistemlerinin oluşturulmasında teknik destek,

2. Sağlık personelinin Türkiye’de ve ülkelerinde eğitimi,

3. Kongre ve konferansların düzenlenmesi,

4. Ameliyatların gerçekleştirilmesi

 

gibi faaliyetleri hayata geçirmekte ve bilgi, teknoloji ve tecrübemizi paylaşmaktayız.

Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesine üye 53 ülkenin sağlık bakanları

ve üst düzey yetkililerinin başkanlığında oluşan heyetlerle katıldığı Kopenhag’daki 56.

Avrupa Bölge Komitesi Toplantısına Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep

AKDAĞ başkanlık etti. Yine 17-21 Mayıs 2010 tarihlerinde 193 üye ülkenin katıldığı 63.

Dünya Sağlık Asamblesi Toplantısında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Başkan

Yardımcılığı yaptı.

 

 Eğitim Çalışmaları

 

Yukarıda  belirtilen  Sağlık  İşbirliği  Anlaşmaları  çerçevesinde  ya  da  Dışişleri  Ba-

kanlığı ve Başbakanlık TİKA Başkanlığı’nın talepleri doğrultusunda pek çok ülkenin

sağlık personeline (doktor, hemşire, sağlık memuru, teknisyen vb.) ülkemizde kısa

ve  uzun  sureli  eğitimler  vermekteyiz.  Bu eğitimler, Bakanlığımız merkez teşkilatın-

da  ve  Bakanlığımız  Eğitim  ve  Araştırma Hastanelerinde gerçekleştirilmektedir.

Bu eğitimler sonucu yabancı sağlık personeli ülkemizde kazandıkları bilgi ve tecrü-

beyi kendi halklarının hizmetine sunmaktadırlar. Söz konusu personelin ülkelerine dönüşte

daha başarılı ve verimli bir şeklide hizmet verdikleri, bir kısmının bu eğitimlerden sonra

mesleklerinde  yükseldikleri  heyetlerimizce  bu  ülkelere  yapılan  ziyaretlerde  müşahede

edilmektedir. Bu tür çalışmalar hem ilgili ülkenin insan kaynakları ve altyapısının gelişme-
sine destek sağlamakta, hem de bu ülkelerde Türkiye’nin tanıtımına katkı yapmaktadır.

 

Hasta Tedavileri

 

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, KKTC, Sudan ve Yemen, Sağlık Bakanlıkları ile mevcut

Sağlık   İşbirliği   Anlaşmalarımız   çerçevesinde, ülkelerinde  tedavileri  mümkün  olmayan  

hastaları,  belli  bir  kontenjan  dâhilinde  ülkemizde ücretsiz  olarak  tedavi  ediyoruz.  Ayrıca  

Dışişleri Bakanlığı’nın talep ettiği durumlarda uygun gördüğümüz yabancı uyruklu hastaları

ülkemizde tedavi ediyoruz. Ayrıca,  Irak  Sağlık  Bakanlığı  ile  imzaladığımız Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zabtı ve Kosova Cumhuriyeti ile imzaladığımız Sağ-

lık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte her iki ülkeden kontenjan

dâhilinde hastaların ülkemizde ücretsiz tedavilerini sağlayacağız.

 

İlaç ve Tıbbi Malzeme Yardımları

 

Başbakanlık AFAD Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık TİKA Başkanlığı’nın talepleri ve

önerileri doğrultusunda zaman zaman yabancı ülkelere ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz

yardımında bulunmaktayız.

 

Yurtdışında Onarılan, Tıbbı Malzeme Desteği Verilen ve İşletme Desteği Sağlanan Sağlık Kuruluşları

 

· Sudan Kalakla Türk Hastanesi

1996  yılında  ülkemiz  tarafından  yaptırılan  Kalakla  Türk  Hastanesi’ni  yeniden  restore  ettik.

Türkiye’den temin edilen tıbbi cihaz ve malzemeler ile yeniden donatarak 25 Haziran 2007

tarihinde tekrardan hizmete açtık.

 

· Sudan Darfur Nyala Sahra Hastanesi

 

Türkiye Kızılay Genel Müdürlüğünce Nyala’da Sahra Hastanesi kurulmuştur. Hastane’nin sağ-

lık personeli Bakanlığımızca karşılanmaktadır. İlaç ve tıbbi malzeme stoklarındaki azalmanın

takviyesi amacıyla Sudan’a ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek-

teyiz.

· Güney Sudan Juba Eğitim Hastanesi

  

Güney  Sudan’ın  başkentinde  bulunan  Juba Eğitim  Hastanesinin  Ameliyathane,  Kadın  Do-

ğum, Çocuk ve Görüntüleme bölümünü tamamen ülkemizden temin ettiğimiz tıbbi cihaz ve

malzemelerle donattık.

· Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri

Moldova   Cumhuriyeti   Gökoğuz   Yeri   Ozerk Bolgesi’ne   mali,   teknik   ve   insani   yardımlar

yapmaktayız. Gökoğuz Yeri’nde bulunan Vulkaneşti, Komrat ve Cadır Lunga’da bulunan 3

hastanenin tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyaçlarını ülkemizden karşıladık.

 

· Etiyopya

 

Etiyopya’da  bulunan  Black  Lion  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesinin  Kadın

Doğum,  Çocuk,  Görüntüleme,  Yenidoğan  ve  Ameliyathane  bölümlerini

ülkemizden temin ettiğimiz tıbbi cihaz ve malzemeler ile yeniden donattık.

 

· Pakistan

 

Pakistan’da yaşanan sel felaketinden sonra  bölgede  bulunan  7  hastane-

nin tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyacını Bakanlıkça temin ederek 21 ve 28 Ocak 2011

tarihlerinde  uçak  ile  gönderdik.  Bakanlığımıza  bağlı  teknik  ekip  halen  bu  bölgede

çalışmalarına devam etmektedir.

 

Ortak Sağlık Haftaları Düzenlenmesi

  

İmzaladığımız işbirliği anlaşmaları ve protokollere istinaden, muhatap ülkelerle Ortak

Sağlık Haftaları etkinlikleri gerçekleştirmekteyiz.

Söz konusu etkinlikler kapsamında bir araya gelme fırsatı yakalayan karşılıklı ülke bi-

lim adamları, uzmanları ve profesyonelleri karşılıklı görüş alışverişinde bulunmakta ve

mevcut işbirliği potansiyelinin daha da geliştirilmesi yollarını aramaktadırlar. Bu itibarla,

bugüne kadar Afganistan, Sudan, Yemen, Nahçıvan, Irak ve Gökoğuz Yeri’nde Ortak

Sağlık Haftaları düzenledik. Söz konusu etkinlikler kapsamında ülkemiz bilim adamları,

sağlık uzmanları ve sağlık profesyonelleri ilgili ülkelerde ortak konferanslar ve çalıştaylar

düzenlemişlerdir. Yine bu Sağlık Haftaları kapsamında doktorlarımız yabancı meslektaş-

larıyla ortak ameliyatlar ve sağlık kontrolleri gerçekleştirmişlerdir.