Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

DOKU VE HÜCRE NAKLİ HIZMETLERİ


Ülke genelinde organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalışan kurum ve kuruluşlar için

gerekli doku teminini sağlamak amacıyla Kemik Bankasının (Atatürk Eğitim ve Araştır-

ma Hastanesi) Kas-İskelet Sistemine yönelik Doku Bankası (Ankara Üniversitesi) açıldı.

Organ ve Kemik İliği Nakli hizmetlerinde büyük öneme haiz Doku Tipleme Laboratuar-

ları sayısının artırılması ve her bölgede hızlı doku tipleme yapılabilmesi amacıyla yeni

ruhsatlandırmalar yaptık. Böylece tüm Türkiye genelinde Doku Tipleme Laboratuarı sa-

yısını 32’ye yükselttik.

Ülke nüfusumuza oranla yılda yaklaşık 4 bin olması gereken kemik iliği nakli sayısı uygun

verici bulunamadığından, yılda yaklaşık 800-900 kişiyle sınırlı kalmaktadır. Yılda 3 binden

fazla kişi nakil için sıra beklemektedir. Kemik iliği nakillerinde vericilerin çoğu akraba dışı

kişilerdir ve iliklerin çoğu yurt dışından temin edilebilmektedir.

Türkiye’deki kemik iliği verici sayısının 40 binin altında olması sebebiyle uygun iliğin bu-

lunabilmesi için yurt dışı taramaları gereklidir. Yurt dışı verici taramalarında bulunan uy-

gun iliğin Sosyal Güvenlik Kurumunca bedeli ödenerek temini ihtiyaç sahiplerinin işini

kolaylaştırdı. Her bölgede aktif nakil merkezi olması ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi

amacıyla yeni merkezlere ruhsat ve faaliyet izni vererek nakil merkezlerinin sayısını ar-

tırdık.  Haziran 2011 itibariyle 14 pediatrik, 31 erişkin olmak üzere toplam 45 nakil mer-

kezimiz mevcuttur.

Kök  hücre  konusunda  Graft  Versus  Host  Disease  (GVHD)  vakalarında  mezenkimal

uygulamalara bilimsel kriterler doğrultusunda izin vererek bu alanda dünyanın önde

gelen ülkeleri arasında yer aldık. Ankara Üniversitesi’nde izin verdiğimiz bir çalışma ile

spinal kord yaralanmalarında kök hücre nakli deneysel tedavisi 10 hasta üzerinde ger-

çekleştirildi.

Kornea bekleyen hasta sayılarımızın azaltılması ve kadavra donorlerden elde edilen

kornea sayısının arttırılması amacıyla yaptığımız çalışmalar doğrultusunda, göz banka-

larının sayısını 16’ya çıkarttık. Ve her göz bankasına doku kaynağı merkezi bağlanması

planını hayata geçirerek kadavradan elde edilen kornea dokusu sayısını artırdık.

 

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TURKÖK)

 

Son yıllarda giderek önem kazanan kok hücre ve kok hücre tedavileri konusunda kar-

maşayı engellemek için 16.06.2008 tarih ve 22739 sayılı Makam Oluru ile Türkiye Kok

Hücre Koordinasyon Merkezi’ni (TURKOK) kurarak faaliyete geçirdik. TURKOK Projesi ile:

· Hematopoetik kok hücre nakli ile ilgili merkezlerin koordinasyonunun bir çatı altında-

toplanması,

· Ulusal Kemik İliği Bankasının kurulması ile hematopoetik kök hücre nakli yapılacak

hastalar için imkânların artırılması,

· Avrupa Birliği standartlarının yakalanması ve idari kapasitenin güçlendirilmesi, yurt

içinde çeşitli HLA tiplemesine sahip gönüllü vericilerden ve Ulusal Akraba Dışı Kordon

Kanı Bankasına bağışlanan kordon kanlarından yapılacak tarama ile nakil bekleyen

hastalara, hematopoetik kök hücre temini için koordinasyonun sağlanması,

 

· Yurt içinde gönüllü verici bulunamayan nakil bekleyen hastalara, yurt dışındaki bankalar-

dan en kısa surede hematopoetik kok hücre temini için koordinasyonun sağlanması,

· 2013’e kadar toplam 50.000 kordon kanı bağışının kazanılması,

· Yılda 2.500 ve üzerinde nakil yapılması,

·  Hedeflenen  gönüllü  verici  sayısına  ulaşabilmek  için  ilk  aşamada  29  sağlık  bölgesinde

“Bölge Koordinasyon Merkezi”nin kurulması,

·Her bölgede, Bölge Koordinatörlerinin tespitleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan sayıda “Gö-

nüllü Verici Merkezi”nin kurulması,

·Ulusal Akraba Dışı Kordon Kanı Bankası ve kordon kanı toplama merkezlerinin kurulması (Ba-

kanlığımız, üniversite, vakıf ve özel doğum hastanelerinden kordon kanı bağışı),

· Yurt içi ve yurtdışı merkezler arası koordinasyonun sağlanması ile nakil gereken hastaların en

kısa surede ve en yüksek nitelikte tedavi olma şansının artırılarak nakil için bekleyen hasta

sayısının ve ölümlerin azaltılması,

· Hematopoetik kok hucre nakli ile ilgili merkezlerin Avrupa Kemik İliği Donor Bilgi Sistemi (EM-

DIS), Dünya Kemik İliği Donorleri (BMDW), Dünya Kemik İliği Birliği (WMDA), Avrupa Kan ve

Kemik İliği Transplantasyonu Grubu (EBMT) gibi uluslararası kuruluşlarla akreditasyon sureci-

nin başlatılması, entegrasyon ve koordinasyonun sağlanması,

· 2013’e kadar kuruluş maliyetlerini karşılayıp, işletme maliyetlerini ek bir ödenek almadan

karşılayabilecek duruma gelmesi,

· Gelirleri ile yurt ici ve yurt dışı bilimsel projelere sponsor olması, teknik destek vermesi.

 

Replantasyon Uygulamaları

 

Uzuv ya da uzuvların bir parçasının kazalar ve benzeri sebepler sonucu kopması durumunda

kopan kısımlarının erkenden yerine dikilebilmesi için zamanla yarışılmakta ve işlemin gerçek-

leştirilmesi saatlerce sürebilmektedir. Replantasyon uygulamalarındaki sorun, vakayı doğru

merkeze yönlendirmede sağlık kurumları arasındaki koordinasyonsuzluk ve organizasyonda

yaşanan aksaklıklardan kaynaklanmaktadır.

Eskiden komplike el yaralanması veya ampütasyon nedeniyle kendi imkanları ile hastaneye

başvuran hastalar bilgilendirilmemeleri ve stabil hale getirilmeden sevk edilmeleri sebebiyle

hastane hastane dolaşmakta, 112 ambulanslarıyla sevk edilen hastalar ise uygun merkezin

bulunmasında yaşanan sıkıntılardan dolayı vakit kaybı yaşamaktaydılar.

Bugün ülkemizde yıllık ortalama 750 civarında replantasyon yapılmaktadır. Komplike el ya-

ralanmaları ile birlikte yapılan mikro cerrahi uygulaması sayısı 1.500 civarında olmaktadır. Bu

konuda aktif çalışan uzman tabip sayısı 75 civarındadır. Plastik cerrahi ve ortopedi uzmanla-

rına el cerrahisi alanında yan dal uzmanlığı verilmesi ile ilgili çalışmalar tamamlandığında bu

sayının 300’e çıkarılmasını planlıyoruz.

Yaptığımız çalışmalar sonucunda, replantasyon yapabilen kamu ve özel sektöre ait merkez-

lerin listesini çıkarttık. Bugün 22 il merkezinde Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektöre ait

hastanelerde komplike el yaralanmaları ve ampütasyon vakalarını tedavi edebilecek kapa-

siteyi oluşturduk.

 

REPLANTASYON MERKEZLERİ

 

Sıra No

İl

Kurum

KurumTürü

Tür

1

Ankara

Ankara Numune EğitimVe Araştırma Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

SB

2

Ankara

DışkapıYıldırım Beyazıt EğitimVe Araştırma Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

SB

3

Ankara

Ankara EğitimVe Araştırma Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

SB

4

Ankara

Ankara Üniversitesi Cebeci EğitimVe Araştırma

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

5

Ankara

Ankara Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

6

Ankara

Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

7

Ankara

Özel Akay Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Özel

8

Antalya

Akdeniz ÜniversitesiTıp Fakültesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

9

Antalya

Başkent Üniversitesi Alanya Uyg.Ve Arş.Merkezi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

10

Bursa

Uludağ ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

11

Bursa

Özel Acıbadem Bursa Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Özel

12

Bursa

Özel Medikalpark Bursa Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Özel

13

Denizli

Pamukkale ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

14

Diyarbakır

Dicle ÜniversitesiTıp Fakültesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

15

Düzce

Düzce Üniversitesi AraştırmaVe Uygulama Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

16

Edirne

Trakya ÜniversitesiTıp Fakültesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

17

Elazığ

Fırat ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

18

Erzurum

Atatürk Üniversitesi Sağlık AraştırmaVe Uygulama Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

19

Erzurum

Erzurum Bölge EğitimVe Araştırma Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

SB

20

Eskişehir

Osmangazi Üni. Eğitim UygulamaVe Arşt. Hast.

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

21

Eskişehir

Özel Ümit Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Özel

22

Gaziantep

Gaziantep ÜniversitesiTıp Fakültesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

23

Isparta

Süleyman Demirel Üni. AraştırmaVe Uygulama Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

24

İstanbul

Özel Çamlıca Hospitalium Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Özel

25

İstanbul

Özel Medikalpark Göztepe Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Özel

26

İstanbul

Bağcılar EğitimVe Araştırma Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

SB

27

İstanbul

Özel Halkalı Kent Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Özel

28

İstanbul

Özel Florance Nightingale Avrupa Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Özel

29

İstanbul

İstanbul ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi(Çapa)

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

30

İstanbul

İstanbul Üniversitesi CerrahpaşaTıp Fakültesi Hast.

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

31

İstanbul

Şişli Etfal EğitimVe Araştırma Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

SB

 

 

 

 

 

 

32

İstanbul

Kartal Lütfi Kırdar EğitimVe Araştırma Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

SB

33

İzmir

Dokuz Eylül ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

34

İzmir

Ege ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

35

İzmir

Özel Emot Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Özel

36

İzmir

Atatürk EğitimVe Araştırma Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

SB

37

Konya

Selçuk Üniversitesi MeramTıp Fakültesi Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

38

Konya

Başkent Üniversitesi Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

39

Malatya

İnönü ÜniversitesiTurgut ÖzelTıp Merkezi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

40

Mersin

Mersin Üniversitesi Sağlık AraştırmaVe Uygulama

Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

41

Samsun

19 Mayıs Üniversitesi Sağlık UygulamaVe Araştırma

Merkezi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

42

Samsun

Özel Medikalpark Samsun Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Özel

43

Sivas

Cumhuriyet Üni.Sağlık Hiz. Uyg.Ve Arşt. Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

44

Tokat

Gop ÜniversitesiTıp Kakültesi Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

45

Trabzon

Ktü Farabi Hastanes

Genel Dal Hastanesi

Üniversite

46

Van

100.Yıl Üni. Sağlık Araş.Ve Uyg. Hastanesi

Genel Dal Hastanesi

Üniversite