Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

TÜRKİYE’DE TURİZM


Türkiye’de turizm, ekonominin olumlu seyrine paralel olarak gelişmektedir. Son yıllarda

gelen turist sayısının artmasıyla turizm gelirinin ekonomiye katkısı da artmıştır. 2010 yılın-

da turizm geliri 20 milyar 806 milyon 708 bin 444 dolar olmuştur.

Türkiye ılıman kuşakta bulunan bir konuma sahip olduğu için özellikle deniz turizmine

ilgi daha fazladır. Ege, Akdeniz ve Güney Marmara kıyıları deniz turizmi için önem ta-

şımaktadır.

Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazla olduğu için kış turizmi açısından da çekiciliğe sahip-

tir. Özellikle Bursa-Uludağ, Kayseri-Erciyes, Erzurum-Palandöken ve Bolu-Kartalkaya gibi

dağlarda kış turizmine yönelik kayak merkezleri bulunmaktadır.

Türkiye tarihi özellikleri ile de dikkatleri üzerine çeken bir ülkedir. Anadolu, tarih öncesi

çağlardan bu yana Hititler, Asurlar, Sümerler, Babiller ve Persler gibi birçok uygarlığa

ev sahipliği yapmıştır. Bu dönemlerden kalan eserler turizmin gelişmesine büyük katkı

sağlamaktadır. Bunun yanında Türkiye, yeni ve nitelikli tesisleri, geniş yelpazeli alışveriş

olanakları, ihtisaslaşmış seyahat acenteleri ve havayolu şirketleri sayısının çokluğu ile

önemli bir turizm merkezi haline gelmiştir.

 

Tüm bu özellikleriyle Türkiye dünya turizm pazarından % 2.7, Avrupa turizm pazarından

ise % 5.1 pay alarak, dünya sıralamasında turist girişleri açısından 8’inci, turizm gelirleri

açısından 9’uncu sırada yer almaktadır. Türkiye, 2011 yılında ortalama 33 milyon turist

ağırlamıştır. Türkiye, “Yabancı Ziyaretçiler için Dünyada En İyi 10 Ülke” arasında yerini

almıştır.

 

Ülkemizde Yaşanan Turizm Çeşitleri (Alternatif Turizm)

  

Sağlık Turizmi

  

Sağlık turizmi tedavi amaçlı kaplıca veya diğer sağlık  merkezlerine  seyahat  eden  kişinin  fiziksel

iyilik halini geliştirmek amacıyla veya estetik cerrahi  operasyonlar,  organ  nakli,  diş  tedavisi  fizik

tedavi,  rehabilitasyon  vb.  gereksinimi  olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak

sağlık  kuruluşlarının  büyümesine  olanak  sağlayan turizm türüdür.

 Farklı  tanımları  olsa  da,  sağlık  turizmini,  ikamet edilen yerden başka bir yere (yurtiçi veya yurtdışı) 

her  hangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak için yapılan seyahatler olarak özetleyebiliriz.

 

Yayla Turizmi

  

Ülkemiz,  sahip  olduğu  uygun  iklimsel  özellikler, üstün peyzajı değerleri, kırsal öğelerin ağırlık

kazandığı  geleneksel  yaşam  biçimi  ve  dağcılık/tırmanışlar, atlı doğa gezisi, trekking, yamaç

paraşütü, flora/fauna incelemesi, jeep safari vb. doğa sporlarına uygun alanlar ile yayla turizmine

son derece elverişlidir.

 

 

Av Turizmi

  

Türkiye’nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizminin gelişmesine 

elverişli konumdadır. Ülkemiz ormanlarında düzenlenecek Av Turizmi için,  “Kara  Avcılığı  

Kanunu” ve  bu  kanuna  dayanılarak  çıkartılan  08.01.2005  tarh  ve  25694  sayılı  Resmi-

Gazete’de yayımlanan “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına ilişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 6831 sayılı “Orman Kanunu” hükümleri kapsamında 

Çevre ve Orman Bakanlığının bünyesinde oluşturulan Av Komisyonu tarafından alınan kararlar 

(yönerge ve talimatlar) ile adı geçen Bakanlığın koyacağı esaslar dâhilinde yürütülmektedir.

 

Yat Turizmi

  

Akdeniz,  Ege  Denizi,  Karadeniz  ve  Marmara  Denizi,Türkiye’yi kuzey, batı ve güneyden 

çevrelemektedir.

 Türkiye, yatçıların her gece , özel demir atabileceklerideğişik koy, körfez ve plajların hazinesidir 

ve mavi yolculuğa ev sahipliği yapmaktadır. Bu şiirsel deniz yolculuğu, insanın kara yerine deniz  

perspektifinden  tarihi deneyimi,körfezlerde ve denizlerde  rüzgâra  yelken açmak ve tabiatla birleşmek  

anlamındadır. Bu yolculuk, aynı zamanda, sizi Kleopatra’ nın özel plajına,Olimpos Dağı’nın ebedi  

ateşine ve eski uygarlıkların binlerce arkeolojik kalıntısına götüren bir yolculuktur.

 Türkiye’de yatçılık, size kıyı köy ve kasabaların sevimli ve konuksever halkı ile gerçekten yararlı kültürel 

değişim deneyimi sağlayacaktır. Genellikle batı ve kuzeybatıdan esen ılımlı rüzgârlar, doğanın tadına

varılmasını sağlayarak, uzun yaz mevsimini yatçılık için ideal hale getirmektedir. Bazı bakır

turkuaz kıyılar ve korumalı körfezlerden deniz seviyesinden neredeyse 3 bin metre yükseklikte

dağ tepelerini seyretmek mümkündür.

 

İpek Yolu

 

Anadolu’daki İpek Yolları Coğrafi konumu nedeniyle, eski çağlardan beri doğu ile batı arasında

bir köprü işlevi gören Anadolu, İpek Yolunun en önemli kavşak noktalarından biri olmuştur.

Orta Çağ’da, İpek Yolları Çin’den başlayıp Orta Asya’da birden fazla güzergâhı izleyerek ve 

Anadolu’yu geçerek Trakya üzerinden Avrupa’ya uzanmıştır. Ayrıca, Ege kıyılarında Efes ve Milet, 

Karadeniz’de Trabzon ve Sinop, Akdeniz’de Alanya ve Antalya gibi önemli limanları kullanarak 

deniz yolu ile de Avrupa’ya ulaşmıştır.

 

Hava Sporları

 

Türkiye, Yamaç paraşütü, Yelken Kanat, Planör, Paraşüt, Balon gibi hava sporları meraklıları

için keşfedilmesi gereken bir ülkedir.

· Yamaç Paraşütü

· Yelken (delta) Kanat

· Balon

· Mikrolayt

· Planör

· Model Uçak

· Paraşüt

 

 Akarsu Turizmi

 

Ülkemizdeki akarsuların büyük bölümü “akarsu turizmi” olarak tanımlanan rafting, kano

ve nehir kayağı için çok elverişlidir.

Doğa turizminin önde gelen dallarından biri olarak akarsu turizmine yönelik ülkemizin

sunduğu bu büyük potansiyelin geliştirilmesi ve geniş kitlelere hitap edecek şekilde ta-

nıtımının yapılması önem taşımaktadır. Büyük yatırımlar gerektirmeyen akarsu turizmi, çevrenin ta-

rihi, arkeolojik, kültürel, otantik değerleri ve diğer turizm  çeşitleriyle  bir  bütün  oluşturmaktadır.  Bu

nedenle,  nehirlerimizin  akarsu  turizmi  potansiyeli incelenirken, çevresinde yer alan ve entegre bir

şekilde geliştirilebilecek diğer turizm değerleri de bu proje kapsamında belirlenmiştir.

 

Ülkemizde raftinge uygun akarsular:

- Çoruh nehri,

- Köprüçay,

- Manavgat Çayı,

- Dim Çayı,

- Adana-Feke-Göksu Nehri,

- Zamatı Irmağı,

- Fırat nehrinin bir kısmı.

 

Kuş Gözlemciliği

 

 

Kuş gözlemciliği doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporudur.

Türkiye’deki toplam kuş türlerinin sayısı Avrupa’nın tamamında bulunan kuş türleri ka-

dardır.

Ülkemizin kuşlar açısından zengin olmasının en önemli nedenleri, zengin sulak alanlara

sahip olması ve kuş göç yolları üzerinde bulunmasıdır. Türkiye’de kuş gözlemciliği son

yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak hızla yayılmaktadır.

 

Kış Sporları Turizmi

 

 

Turizm ürününde çeşitlilik sağlanması ve turizm sezonunun tüm yıla yayılması ilkesi ve değişen turizm

talebinin karşılanması amacıyla turizmin temel dayanak noktası olan doğal güzelliklerden “Koruma –

Kullanma” dengesine öncelik verilmeye çalışılmaktadır. Bu noktada ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi

güzelliklerinin bölge ve ülke menfaatleri doğrultusunda kullanılmasına yönelik çalışmalar Türkiye Tu-

rizm Stratejisi (2023) kapsamında sürdürülmektedir.

Türkiye Turizm Stratejisinde belirlenen Kış Turizmi Koridoru (Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ar-

d ahan) boyunca kış sporlarının ve bu illerde yer alan turizm merkezlerinin geliştirilmesi çalış-

maları öncelikle yürütülmektedir.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile birlikte ülke genelinde

yapılan araştırma ve incelemede belirlenen 48 adet potansiyel kış turizm alanından 25 adedi

kış turizm merkezi olarak ilan edilmiştir.

 

Mağara Turizmi

 

  Turizm çeşitliliği açısından ülkemizdeki mağaralar, önemli  bir  potansiyel  oluşturmaktadır.  Ülkemizin

yüzde 40’ı, mağara oluşumları açısından önemli bir nitelik olan karstlaşmaya uygun kayalardan mey-

dana gelmiştir.

Türkiye’nin  en  uzun  mağarası,  15  km’den  fazla olan  Isparta’daki  Pınargözü  Mağarası;  en  derin

mağarası ise –1429 metre ile Mersin’deki Peynirlikönü Mağarasıdır. Türkiye’de 30’un üzerinde

mağara turizme açılmış olup, bunların dışında yalnızca uygun ekipman sağlanarak rehber

eşliğinde girilebilecek özel ilgi gruplarına yönelik bir çok mağara bulunmaktadır.  T.C Kültür ve

Turizm Bakanlığı, bu güne kadar 13 adet mağarayı turizmin hizmetine sunmuştur.

 

Kongre Turizmi

 

Tarih ve Kültür hazinesi Türkiye, heyecan verici imkânlar âleminin kapısı  durumundadır. Avrupa ve

Asya’nın  birleştiği  yerde,  Türkiye toplantı,   insentiv   ve   kongrelere şahane mekân konumundadır.

Türkiye birinci sınıf otel konaklama ve konferans tesisi zenginliği, dünyanın belli başlı 

şehirlerine kolayca ulaşım, güzel dekorlar ve eşsiz manzara cazibesi sunmaktadır. Bütün bunlara, 

mükemmel bir iklim, alternatif destinasyonlar ve çok daha düşük maliyet avantajı eklenmektedir.

Türkiye, Avrupa ülkelerine yakınlığı ve egzotikliği ile ideal bir destinasyondur. İzmir, Antalya ve

Ankara’ya transfer bağlantısı ve direkt uçuş imkânıyla, Türk Havayolları ve diğer ulusal havayolu

şirketleriyle İstanbul’a iki ya da üç saat içinde ulaştırılmak mümkündür. Günlük seferler İstanbul’u

Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu ve Asya’nın belli başlı şehirlerine bağlamaktadır.


Botanik Turizmi

 

Çeşitli coğrafi özellikleri, coğrafi farklılığın getirdiği iklim çeşitliliği, üç kıta arasında do-

ğal bir köprü olması, Anadolu Yarımadası’nı dünyada benzerine az rastlanan bir bitki çe-

şitliliğine sahip kılmıştır. Avrupa’nın tamamında  varolan  bitki  sayısı  toplam  12.000  adet

iken bu sayı ülkemizde 9.000 adettir.

 Ülkemiz bitki çeşitliliği açısından ise Avrupa’dan  üstündür.  Zira  dünyada  sadece belli bir 

bölgede  yetişen veya anavatanı belli bir bölge olan (endemik) bitkiler açısından ülkemiz Avrupa’dan 

üstün olmanın da ötesinde dünyanın birkaç bölgesinden biridir. Avrupa’nın endemik bitki sayısı 

toplam 2.750 adet iken bu sayı ülkemizde 3.000

adettir. Sadece Antalya ilimizdeki endemik bitki sayısı 600’dür.

 

İnanç Turizmi

 

İnanç turizmi projesi ile üç semavi dinin (Müslümanlık-Hıristiyanlık-Musevilik) günümüze kadar ulaşan

önemli ziyaret merkezlerinin çevre düzenlemesi, aydınlatma, ulaşım vb gibi açılardan ele alınarak iyi-

leştirilmesi ve tanıtımının yapılarak ziyaretçi sayısının artırılması hedeflenmektedir.

İnanç Turizminin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, 1993 yılında öncelikle  

üç büyük dinin günümüze kadar ulaşan eserlerinin ve ibadet yerlerinin envanteri hazırlanmıştır.

  Bu proje kapsamında Dışişleri Bakanlığı Başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Bakanlığımız ve ilgili kamu ku-

rum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komite kurulmuştur. Bu komite yukarıda belirtilen hususları

dikkate  alarak;  Hıristiyanlık  açısından  önemli  olan dokuz adet merkez belirlemiştir.

 

Dağcılık

 

Türkiye, farklı yüksekliklerdeki, zengin jeomorfolojik ve tektonik yapısı, flora vefaunası 

olan ormanlari ve silueti, zengin

av ve yaban hayatına sahip dağlarıyla hem  kış  turizmi  hem  de  dağ  yürüyüşü ve tırmanışları için dağcılık sporunu sevenlere  olağanüstü  çekici  ve  ilginç olanaklar sunar.Türkiye’yi her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda turist

dağ tırmanışı ve yürüyüşü için ziyaret etmektedir.  

 

Türkiye’de  dağcılık  turizmine hizmet veren dağlar:

 

· Ağrı- Ağrı Dağı

· Antalya-Beydağlar

· Kayseri-Erciyes Dağı

· Mersin-Bolkar Dağları

· Niğde-Aladağlar

· Rize-Kaçkar Sıradağları

· Tunceli-Mercan (Munzur) Dağları

· Van-Süphan Dağı

 

 Su Altı Dalış Turizmi

 

Türkiye sularında bulunan önemli batıklar ve su altı mağaraları dalıcılar tarafından keşfedil-

meyi beklemektedir.